Usted está aquí

Condiciones Comerciales

CONDICIONES COMERCIALES

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web www.online.bassa1903.com , del qual BASSA, LA PAPERERIA (Sergio Bassa Giralt)  és titular.

BASSA, LA PAPERERIA – Sergio Bassa Giralt, NIF: 39678678K amb domicili a Av. Comarques Catalanes nº 13 de 43740 Mora d’Ebre (Tarragona)

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a papereria@bassa1903.com o a través del telèfon 977 400 044 de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h. de dilluns a divendres.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació,  us informem:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online BASSA, LA PAPERERIA, en relació amb els productes i serveis que oferim a través dels nostres llocs web www.online.bassa1903.com .

En utilitzar el lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES I ENVIAMENTS

El realitzar una comanda a BASSA LA PAPERERIA equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El lliurament dels encàrrecs el farà BASSA LA PAPERERIA pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per BASSA LA PAPERERIA. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o a les nostres instal·lacions de Mora d’Ebre, si el client així ho decideix. BASSA LA PAPERERIA no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, BASSA LA PAPERERIA adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

BASSA LA PAPERERIA es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda indicant-t’ho prèviament a l’apartat d’observacions abans de finalitzar la comanda.

Totes les comandes rebudes abans de les 12h. podran preparar-se aquella mateixa tarda amb un termini d’entrega d’entre 24h i 36h. Per aquest motiu és molt important que ens indiqueu correctament l’adreça on ho voleu rebre.

Sabem que quan ens fa una comanda de productes, és perquè els necessita i, per tant, ens comprometem a lliurar-los amb rapidesa. Des del moment de la compra al lliurament, prometem un servei ràpid i fiable perquè pugui tenir la seva comanda el més aviat possible.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, BASSA LA PAPERERIA no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

Les comandes recollides a la botiga no tenen despeses d’enviament.

Les comandes superiors a 50.00.-€ no tenen despeses d’enviament.

Les comandes inferiors a 50.00.-€ tindran un cost addicional de 5€ en concepte de col·laboració de transport.

Volem que les despeses d’enviament no suposi una barrera per a la compra i per aquest motiu subvencionem una part d’aquest cost. La nostra voluntat és que no arribi mai a pagar les despeses d'enviament.

PAGAMENT

La pàgina web BASSA, LA PAPERERIA ofereix els següents mètodes de pagament:

Sistema de pagament automàtic mitjançant targeta de crèdit/dèbit a través d'una passarel·la de pagament per a targetes bancàries. Aquest sistema de pagament garanteix la seguretat de la informació del client, així com la realització d'una compra senzilla, automàtica i ràpida.

Pagament no automàtic mitjançant transferència bancària: Es pot realitzar el pagament mitjançant una transferència al compte bancari referit a l'apartat de selecció de mètode de pagament. Amb aquest sistema de pagament no es considera efectiva la compra fins que BASSA, LA PAPERERIA rep el justificant de transferència o ingrés, o es constata el mateix de forma efectiva per la nostra entitat bancària. No es començarà la preparació de la comanda fins que es confirmi que s’ha fet aquesta transferència.

Pagament no automàtic mitjançant reposició o rebut bancari si el client disposa de compte de client verificat a BASSA, LA PAPERERIA

BASSSA LA PAPERERIA  es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de BASSA LA PAPERERIA ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són sense IVA i cal afegir-hi l’IVA. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà enviada al moment que la comanda estigui preparada i hagi sortit amb expedició de transport, exceptuant en aquells casos en els quals, per les condicions de facturació del client, s’especifiqui el contrari. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a papereria@bassa1903.com

BASSA LA PAPERERIA  es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en la pàgina, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de contacte del portal, el correu electrònic  papereria@bassa1903.com  i el telèfon 977 400 044 de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h. de dilluns a divendres.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenació del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb  BASSA LA PAPERERIA  (mitjançant correu electrònic dirigit a papereria@bassa1903.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. BASSA LA PAPERERIA procedirà al reintegrament de el import total de la compra, excloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament.  BASSA LA PAPERERIA ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei de transport o lliurat a la botiga física BASSA LA PAPERERIA. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet, en perfecte estat, amb l’embalatge corresponent i no utilitzat. En el cas de que es desitgi fer una devolució, és responsabilitat del client lliurar les mercaderies que es retornin a BASSA LA PAPERERIA, ja sigui portant-les a les nostres instal·lacions o subcontractant el servei de transport. En aquest darrer cas, BASSA LA PAPERERIA es reserva el dret de cobrar despeses de transport.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a  BASSA LA PAPERERIA mitjançant correu electrònic dirigit a papereria@bassa1903.com i en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

Al rebre la seva comanda revisi que els paquets estiguin en bon estat i que el transportista l’entregui el mateix número de paquets que consti al seu comprovant. En el cas de que hagi alguna diferència faci-li saber en el mateix comprovant així nosaltres podrem fer la reclamació pertinent un cop ens ho hagi comunicat.

Si rep paquets oberts o trencats pot fer una foto i enviar-nos-la a papereria@bassa1903.com cosa que ens facilitarà la solució.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’aquesta.

Fins i tot està en el seu dret de no acceptar la mercaderia si ho considera oportú.              
 

RESPONSABILITAT

BASSA LA PAPERERIA  no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors.  BASSA LA PAPERERIA  no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per BASSA LA PAPERERIA o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

BASSA LA PAPERERIA  no podrà ser considerada responsable de l’ incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a BASSA, LA PAPERERIA  per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de BASSA LA PAPERERIA als quals pugui accedir són propietat exclusiva de  BASSA LA PAPERERIA. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de  BASSA LA PAPERERIA.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i  BASSA LA PAPERERIA  les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.